40,000 تومان


آزمون هوش هیجانی EQ و كوچ پذيري  جهت بهبود رهبري سازمان و فروش (ويرايش سازماني و حرفه اي)